(iFinnmark)

Stortingets Kontroll – og konstitusjonskomité behandlet den 2.5.23 forslaget om å skrive inn i Grunnloven vår at samene er et folk og et urfolk.

Komiteens flertall, dvs. medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre, stilte seg bak forslagsstillernes ønske om å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven.

Under behandlingen fremmet Carl Ivar Hagen (Frp) følgende forslag:

«Forslag 1. Stortinget ber Høyesterett avgi en betenkning om forslaget til endring av Grunnloven § 108 er i strid med Grunnloven § 98, § 1 eller § 121.

Forslag 2. Stortinget utsetter behandlingen av forslaget om endring av Grunnloven § 108 inntil Høyesteretts betenkning foreligger.»

Hagen begrunnet sitt forslag blant annet med at det i Grunnlovens §21 blant annet heter at «Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd ...»

Representantene fra de nevnte partiene som støttet grunnlovsforslaget avviste Hagens forslag og ifølge protokollen fra møtet, kommenterte de ikke på et eneste punkt de argumenter som ble framført av representanten Hagen.

Betyr dette at disse stortingsrepresentantene ikke bryr seg om den problemstillingen som Hagen reiste? Er vi kommet dit hen at et stort flertall av stortingsrepresentantene ikke bryr seg om Grunnlovens ånd? Om så er tilfelle, er befolkningen i Norge virkelig ille ute og i stor fare.

Det må også nevnes her at i de to gangene som forslag om å skrive inn i Grunnloven at samene i Norge er for et urfolk å regne er blitt fremmet, så stemte Høyre og Frp sine representanter imot disse forslagene. Dette førte til at forslagene falt i de to behandlingene.

Høyre begrunnet disse gangene sin stemmegivning med at de ikke kunne se noe behov for å skrive dette inn i Grunnloven. Spørsmålet som derfor må stilles til Høyres representanter på Stortinget er hva som har forandret seg i løpet av de tre årene som har gått, siden sist et slikt forslag ble behandlet, som gjør at det nå er blitt nødvendig å skrive inn i Grunnloven at samene er et urfolk.

Det andre som også må nevnes her er at det ikke er blitt nedfelt i noen av partiprogrammene hva partiene mener om nevnte grunnlovsforslag. Dette betyr at i prinsippet så står enhver stortingsrepresentant fritt overfor sine velgere og sitt parti til å stemme etter sin egen overbevisning.

Men kommer noe slikt til å skje, eller vil det være partipisken og den psykologiske konformiteten som kommer til å rå i partigruppene på Stortinget?

Protokollen fra møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kan leser her

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-331s/?m=2