(iFinnmark)

Da nyttårsrakettene gikk i været hadde Porsanger kommune allerede et budsjettunderskudd på 3,8 mill. Dette er veldig spesielt, og har aldri skjedd før. Ikke er det lov heller ifølge kommuneloven.

AP med venner baserte sitt budsjett for 2023 og økonomiplanperioden på at Porsanger kommune skulle dekke inn 3,8 mill. i 2022 av tidligere års merforbruk. Dette selv om de foretok budsjettregulering i formannskapet 1. desember og i kommunestyremøtet 15 desember med at vi ikke skulle dekke inn noe som helst i 2022. Det var enstemmig at pga. den økonomiske situasjonen i 2022 skulle de 6,8 millionene vi skulle dekke inn, settes til null. Det var ingen andre valg.

Derfor fremstår det som et mysterium at flertallet ved AP, SV, SP og TLP baserer sitt vedtatte budsjett med at vi fortsatt skal dekke inn 3,8 mill. i 2022?

I dette budsjettet er det flere saker som jeg stusser ekstra mye på. Det er at de har et tilsvarende beløp fordelt utover i hele økonomiplanperioden. Det kan være covid pengene som regjeringen har lovt, som skal inn på 2022 regnskapet. Da er dette penger som skal gå til å betale merforbruket, og ikke noe som kan disponeres fritt i perioden. Hvor skal pengene settes i mellomtiden? Vi har ikke lov å sette de i fond, det vil ikke statsforvalteren akseptere så lenge vi er i ROBEK.

Rammetilskuddet som er vår viktigste inntektskilde er det også noe spesielt med. Her øker inntekten med 4 mill. fra 2023 til 2024. Det er veldig spesielt, og har ikke vært gjort tidligere. Det er beleilig med økte inntekter på papiret.

Nedbetalingsplanen med frist for 2024

Flertallet ville i 2023 betale ned fattige 2,9 mill., mens de skulle betale fantasi summen 9,2 mill. i 2024. Dette altså forutsatt at vi betaler ned 3,8 mill. i 2022. Vi har sett det mange ganger før her i Porsanger de siste årene i budsjettarbeidet, påfølgende år skal vi ikke betale mye, men utover i økonomiplanperioden skal vi betale så utrolig mye. Vi kommer oss ikke ut av ROBEK på den måten. Viljen er ikke til stede. Regnestykket går ikke opp, derfor var det beleilig å ikke endre på budsjettet, selv om dette ble påpekt i kommunestyret.

De store tallene

Igjen så skyver AP ansvaret frem i tid. Det legges inn urealistiske og uansvarlige kutt. De nevner den demografiske utviklingen i bisetninger, men i budsjettarbeidet er alt glemt.

Sett i forhold til regnskapet fra 2021 så kutter de 7 mill. på helse i 2023, og ytterligere 1 mill. i 2024, selv om vi vet at vi vil være 40 flere Porsangerværinger over 80år i 2025. På teknisk avdeling kutter de 9 mill. og ytterligere 3 mill. i 2024. Oppvekst kuttes med 2 mill.

Dette er kutt som ikke står i stil med den demografiske utviklingen vi er i, når vi vet hvor mange eldre og færre yngre vi blir i de nærmeste årene. Jeg kan vanskelig se for meg at flertallet tar innover seg den utviklingen som er? I hvert fall kommer det ikke fram i den praktiske politikken.

Når de i tillegg styrker stab med 5 mill. og oss politikere selv med 700 000,- så skjønner jeg ikke prioriteringene. Her styrker altså kommunedirektøren og politikerne «seg selv» mens alle andre avdelinger får store kutt. Ikke aner jeg hva som ligger i disse tallene, fordi vi politikere i Porsanger ikke får tilgang til de underliggende tallene. Ja, det har vært etterlyst av FrP uten å få svar.

Kuttene deres

I 2023 skal de kutte 13 årsverk med helårsvirkning. Dvs at om de skal ha gevinst av kuttene, og at budsjettet skal gå opp, så må altså 13 årsverk ikke møte på arbeid 2. januar. Dette vet vi ikke er realistisk fordi kuttene skal basere seg på folk som slutter skal ikke bli erstattet. AP har heller ikke gitt noen føringer til kommunedirektøren, om å f.eks. ikke kutte i grunnbemanningen på helse eller på skolene, barnehagen, SFO osv. Kutt her vil ikke føre noe godt med seg, da det er gjort store kutt tidligere uten å få den gevinsten man forventet. Det har bare ført til mer sykemeldinger og vikarbruk. Jeg syns det er svakt av AP som selvutnevnt ansvarlig parti å la det skure å gå, og gi alle fullmakter til kommunedirektøren som har fått den umulige oppgaven.

De som jobber der, og har tenkt å slutte, har gjerne tre måneder oppsigelsestid, og erfaringsmessig vet vi en del folk flytter på seg om sommeren. Hvis vi er heldig så slutter mange fra april til juli, men da for å få gevinsten av sparte lønnsutgifter så er plutselig årsverkene doblet seg, og vi må kutte 18–25 årsverk i 2023.

Det henger ikke på greip, når de skal ansette godt betalt konsulent i prosjektstilling, ansatte 7 lærere (4 årsverk) i Børselv skole og leie en av Porsanger dyreste bygg. Ja, fordi AP/SP tidligere har vedtatt å legge ned skolen så må dette opprettes som eget tiltak, og da må det kuttes i sentrumsskolene eller helse.

Børselv skole er et godt tiltak, men vi i FrP har ikke funnet midler til det før i 2025 gitt noen forutsetninger. Det er at vi er ute av ROBEK, at det finnes en areal- og samfunnsplan som gir mulighet for vekst på østsiden, da med tilrettelegge for næring og boligfelt, se på mulighet for et mer kostnadseffektivt bygg, gjerne eget og at Solbrått består. Det er fordi vi må gjøre prioriteringer, noe AP vegrer seg for.

Vi i FrP har hele siste valgperioden etterspurt tiltak for å få til noen effektiviseringskutt i organisasjonen. Da var det helt uaktuelt og urealistisk, selv om vi bare etterspurte en brøkdel av det budsjettvedtaket skal kutte i 2023. Hvorfor er det mulig å få til nå, uten utredning?

Flere «innsparinger»

Arealeffektivisering er alltid et tema. Det ble vedtatt et liknende tiltak for 2022, hvor man skulle spare halv mill. å flytte kommunale tjenester i leide bygg til egeneide bygg. Uvisst hvor mye man lyktes med det, men tiltaket ligger fortsatt inne. Så vedtar de et nytt tiltak hvor de skal ansette en konsulent i prosjektstilling i 4 år som skal areal effektivisere og energieffektivisere bygg. Et tiltak som skal få flere kommunale tjenester inn i egne bygg, så et tiltak hvor man skal la byggearealer stå tom, og det gir en estimert innsparing på 2,2 mill. allerede i 2023. To motstridende tiltak som ligger inne med innsparinger på drifta.

AP skal altså ansette en konsulent som koster 3,7 mill. i økonomiplanperioden. Denne skal legge frem en rapport på hvor mye vi kan spare på arealeffektivisering. Men jeg skjønner ikke, det ligger jo i budsjettet at vi skal spare 2,2 mill. i 2023 og 4,5 mill. fra 2024. Hvorfor trenger vi dyr konsulent for å finne ut hvor mye vi sparer, hvis vi allerede vet det?

Når man går nærmere inn å leser om tiltaket, så ser jeg at de skal slå sammen barne- og ungdomsskolen i Lakselv. Dette har gått under radaren, men det kommer ikke frem hvem av de skolene som er store nok til å huse den andre skolen. Men hvis man ser på investeringsbudsjettet så ser det ut som de skal bygge en ny skole i tilknytning til barneskolen antakelig. Da er jo ikke dette et innsparingstiltak med innsparing på 4,5 mill. pr. år, men et investeringstiltak som vil gi store kostnader på drift? Hva da med den skolen som blir stående tom?

Husbanklån

Det ble vedtatt å ta opp husbanklån på 15 mill. for videreutlån. Det er et veldig godt tiltak, som gjør at 8–9 stk. av de som har minst her i samfunnet får mulighet å kjøpe sin egen bolig. Men her budsjetterer man med rene inntekter på halv mill.

Mens regjeringen er ute etter å ‘ta’ de rike, så vil Porsanger SV med sine kompanjonger også ‘ta’ de som har minst. For å få den inntekten de har budsjettert med, så må hver av låntakerne betale ca. 50 000,- i bankgebyr til kommunen. (Jeg håper SV er stolt over sin egen politikk.) Så har de på et tidspunkt funnet ut at kommunene ikke kan ta egne gebyrer på husbanklån, men kun 0,25 % ekstra rente for å dekke egne administrative utgifter. Likevel lar de dette tiltaket med disse inntektene bestå.

Skal rive vegger på skolen

Disse politikerne har også sett på fødselstallene har variert en del, og vil derfor rive veggene på skolen for å få større klasserom for å spare lærere. Men de årene med flere elever så tenker de å sette opp lettvegger. Jeg tror det vil føre til dårligere kvalitet i undervisninga hvis man ikke har lydtette vegger mellom klasserommene, vil ikke det føre til mer støy? Hva sier lærerorganisasjonene? Tror det er forhastet tiltak uten noen god konsekvensutredning.

Tidligere vedtak og lovnader

Tidligere i 2022 lovte AP og SP at hvis Porsanger skulle få Covid penger fra regjeringen, så skulle også Solbrått som har hatt minst like store utfordringer få tildelt covid tilskudd. Porsanger har fått melding om at vi får minst 3,5 mill., men ser ut til å ha glemt sin lovnad om å gi Solbrått i budsjettarbeidet.

Ekstra utgiftene

Den siste tiden før jul så varsler kommunedirektøren om ekstra utgifter som vi vet kommer, men som ikke er tatt høyde for i budsjettet. Da vi ikke har disp fond å ta av, og når vi leverer et ‘nullbudsjett’ så må vi satse på flaks for at det skal gå bra.

Eksempler på varslede saker som vil gi økte utgifter;

 • Nye brannforskriften
 • Varsel om ressurskrevende tiltak på helse
 • Sannsynlig økte utgifter til renter
 • Sannsynlig økte utgifter til strøm
 • Vi vet det kommer utgifter på stor bassenget
 • Vi skal kartlegge vedlikeholdsetterslepet
 • Rammeoverføringene fra regjeringen er lavere enn lønns- og prisvekst for andre år på rad
 • Solbrått anbud skal ut på nytt- den blir dyrere

Poenget er at vi må sko oss for uforutsette utgifter i nær framtid. Det har ikke AP gjort.

Ekstra inntekter

Så er det muligheter for noen ekstra inntekter også;

-Mulig salg av seawalk- frigjør noen kroner på driftsbudsjettet, men skal brukes til å betale avdrag.

Hvordan skal det gå med oss, vi kommer til å slite hvis vi ikke plutselig finner penger ett eller annet sted i regnskapet?

Investeringer

Flertallet vil ta opp lån til forprosjekt på bygg som vi ikke har råd til på mange år:

 • Helsebygg
 • Skolebygg i sentrum
 • Skolebygg i Billefjord
 • Barnehagebygg
 • Varmebasseng

-er dette bare spill for galleriet? Skal flertallspartiene bruke av fellesskapets penger for å bruke/ misbruke tiltakene med at de vil bygge nye bygg i valgkampen?

Et godt regnskap er alltid bedre enn det ser ut til, og et dårlig regnskap er alltid verre enn det ser ut til er det noe som heter fra finansverden. Det bør vi ta høyde for.

Det er FrP som er det ansvarlige alternativet.