(iFinnmark)

Når plenumsledelsen, gang på gang, poengterer at de ikke har kompetanse på å kontrollere søkere som vil melde seg inn i Sametingets manntall, har de sviktet både samer og nordmenn. Tilliten til Sametinget totalt brutt. Valgmanntallet bør forvaltes av staten, for å sikre likebehandling. Alle samer som vil i manntallet, skal inn i manntallet.

I formelt møte, 8. mai 2023, mellom plenumsledelsen og gruppelederne på Sametinget om manntallsskandalen, poengterte plenumsledelsen ved administrasjonen tre ganger at de har ikke kompetanse innen digitalt arkiv og slektsgranskning. Tre ganger. For å forvalte Sametingets grunnmur, vårt valgmanntall, er det ikke bare forventet, men absolutt påkrevd at man har kompetanse nok til å kontrollere at innføringer og avslag er korrekte.

Har man hatt ansvaret for Sametingets valgmanntall siden 1997, uten å ha kompetanse på feltet? Etter forvaltningsloven, skal man faktisk ha kompetanse og få en sak opplyst før den behandles.

Med vantro registrerte vi også at ble det gjort forsøk på å hevde at; nei da, folk hadde ikke fått avslag, det kunne bare oppfattes slik. De var bare litt dårlig å skrive norsk, og dermed ble brevet oppfattet slik av mottakeren. Ikke før vi leste opp direkte sitat: « ... er din begjæring avslått.», kom det innrømmelser om at man faktisk hadde avslått mange hundre brev. De er avslått samtidig som Sametinget innrømmer at man ikke har kompetanse til å sjekke om de faktisk hadde rett til å stå i manntallet. Et alvorlig brudd av forvaltningsloven.

Et sameting som ikke anerkjenner sitt folk

Utallige kronikker, medieartikler og historier som deles på våre facebooksider, viser alle uviljen mot å skrive samer inn i valgmanntallet. Andre igjen forteller om avslag, og at de siden plutselig får brev om at de er kommet inn. Vi har forsøkt å få svar på hvilke kriterier man bruker for å innføre folk i manntallet etter at avslag er sendt søker. Ifølge administrasjonen er dette resultatet av egenkontroll, men vi fikk ikke svar på hvilke kriterier som brukes ved denne egenkontrollen. Det hele synes tilfeldig.

Mange tar kontakt for å fortelle om avslaget de har mottatt. Alle de som ikke vil stå frem, som syns dette er vanskelig også fordi de endelig har tatt steget og begjært seg inn – men nå ikke er funnet verdige nok. Provoserende og ikke minst skammelige fortellinger om et sameting som ikke anerkjenner sine egne.

Det ble som vi fryktet – en sameinkvisisjon. Et sameting som nekter sitt eget folk adgang til det samiske demokratiet. Helt uten å vurdere søknadene avslås søknadene – avslag uten å forsøke å verifisere opplysningene i manntallssøknaden.

NSR, SP og AP sin sameinkvisisjon virker – og med Arbeiderpartiets plenumsleder som frontfigur.

Er dette virkelig slik vi skal forvalte Sametingets grunnmur, valgmanntallet?

Dette er så alvorlig, og så farlig for demokratiet at det nå må tas grep av flere enn Sametinget. For vår del er saken klar: vi vil hevde mistillit til plenumsleder, og vi vil foreslå at forvaltningen av Sametingets valgmanntall overføres til departementet. Vi tror ikke staten vil la være å behandle saker uten å ha kompetanse. Vi har også sendt brev til Sametingets kontrollutvalg, som følger opp og sjekker lovligheten, både i forhold til loven og egne vedtak på sametinget.

Intern forsoning i det blå

Det er nå bare dager før sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sine funn og konklusjoner etter flere års undersøkelser av fornorskningsprosessen.

Og samtidig har Sametingets flertall bestående av blant annet NSR og SP, selv gjort hva de kan for å lage verst mulig start på forsoningsprosessen, ved å nekte medsamer inn i manntallet. I desember 2022 vedtok de å starte sameinkvisisjonen. I mars 2023, vedtok flertallet en intern tvangsforsoning, hvor de skulle ha alle på Sametinget med på å si at vi samer er og behandles likeverdige. Den samepolitiske rensingen har ingen ende hos NSR og deres samarbeidspartnere.

Tvangsforsoningsvedtaket i mars, kom som skutt ut av intet. Det var ikke diskutert med opposisjonen på forhånd og mange forsto ikke hvorfor det kom. Det synes klart nok nå: Sametingets flertall har selv bidratt til å forfekte at samer ikke er god nok – det er trangt, det samiske nåløyet til NSR og samarbeidspartnere. Tvangsforsoningsvedtaket fikk knappest mulig flertall, 20 mot 17. Større nederlag i en forsoningssak kan man vel ikke få. Ironien er komplett – makta mot resten.

For oss i Nordkalottfolket er det samiske demokratiet for viktig til å ta lett på det som skjer i forvaltningen av Sametingets valgmanntall. Vår oppfordring til medsamer er som før: la de ikke vinne. Skriv dere inn i manntallet. Alle samer skal inn!