(iFinnmark)

Venstre la fram følgende forslag til kommunens råd:

«Høyskolegruppene, herunder sykepleiere og lærere bør prioriteres. Dette er grupper det er vanskelig å rekruttere og beholde.

Når det gjelder ansiennitetstillegg mener vi det er åpnet for dette i B-rundskriv 4/22 om

tilleggsansiennitet. Dette var forøvrig noe vi spilte inn i forrige debattrunde (vinter -22), og vi mener dette er et godt rekrutteringstiltak som bør gjøres permanent.

Vi gjentar gjerne begrunnelsen vår om fjorårets innspill som vi mener fortsatt er like aktuelt:

«a) Tana kommune viser til den demografiske utviklingen i Norge og spesielt i Nord-Norge.

Vi vet at det vil mangle over 40 000 fagfolk innen helse, pleie og omsorg om kort tid.

Av hensyn til den økende andelen av innbyggere som vil trenge hjelp (i enkelte kommuner med enn en fordobling fra i dag), må disse faggruppene prioriteres ved dette og kommende lønnsoppgjør gjennom en forpliktende opptrappingsplan

b) Tana kommune vil også peke på at til tross for en betydelig satsing på videreutdanning for lærere som for mange også betydde lønnsøkning, er det fortsatt et stort behov for godt kvalifiserte lærere og skoleledere i grunn- og videregående skole i årene som kommer.

Vi som tilhører utkant-Norge må sikre at våre barn og ungdom får den samme kvalitet på opplæring her som man oppnår i byer og de store tettsteder med omland.

Denne gruppen av fagfolk i skolen har blitt hengende lønnsmessig etter de siste 20 år, og må uansett løftes. Lærere som av økonomiske grunner har valgt å forlate skolen, må stimuleres til å komme tilbake.

Derfor bør det vurderes endringer i lønnsstigen for alle stillingsgrupper for lærere ved at det innføres et nytt topptrinn etter f.eks 25 års tjenesteansiennitet."

Det haster å skaffe fagfolk til kritisk viktige stillinger i kommune-Norge!

Selv om det ikke ligger innenfor årets lønnsoppgjør, vil vi allerede nå be KS sammen med regjeringen å vurdere endringer i regelverket for avlønning av pensjonister med offentlig pensjonsordning.
Målet må være å ta i bruk den store kompetansen og arbeidskraften som nå er ute av arbeidslivet eller går ut av det de kommende år, men som kan tenke seg å stå på noen år til.

Da vil kombinasjoner av avlønning uten å få redusert pensjonsytelser og - om det er ønsket noe redusert arbeidstid, kunne dekke den økende og etterhvert meget kritiske manko på fagfolk, spesielt i helse, pleie og omsorgstjenestene, men også skole og barnehage.»

Dessverre stemte Ap og Sp mot dette i år, forøvrig slik de samlet har gjort i KS sitt hovedstyre siden 2015.
Er det noen som da lurer på hvorfor høgskolegrupper finner det lite motiverende å ha kommunene som arbeidsgiver?

Børre St. Børresen, medlem i Tana formannskap (V)