(iFinnmark)

Vi har en visjon som vi vil dele med våre innbyggere. Hvor skal vi være om 10 år som kommune? Selv om vi har tenkt å gjøre mye de neste 4 årene er det vanskelig å nå over alt og nå våre mål de første årene. Hvis vi får tillit ved valget 11. september 2023 er dette det vi vil jobbe for, og sånn ønsker vi at vår kommune er om 10 år. Bli med til 2033.

Helse og omsorg er blitt ledende nasjonalt!

I 2033 er Hammerfest fortsatt en rik kommune. Dette fortrinnet har vi brukt for å sørge for våre

innbyggere gjennom hele sine liv. Våre eldste har fått en verdig og god livssituasjon. Omsorgstilbudet har blitt tilpasset den enkelte i større grad. Vi har lykkes med å rekruttere godt til våre institusjoner, og våre eldre kan bo trygt hjemme lengre. Demenslandsby og gode seniorboliger er på plass.

Vi har innført rask psykisk helsehjelp og integrert ettervern, og det gir mange en bedre hverdag.

Arbeidstidsordninger som 6-timers dag, gode lønnsvilkår og mulighet for sabbatsår har gjort at vår kommune er i en særstilling i Kommune-Norge. Ansatte i vår kommune opplever en fleksibilitet som ingen andre kommuner i regionen kan matche.

De ansatte i kommunen kan også i en viss periode få 2 reiser dekket av kommunen for å kunne holde kontakt med familien andre steder i landet.

Vi har også vært tidlig ute med å få på plass velferdsteknologi i verdensklasse.

Dette gir de ansatte mulighet til en bedre arbeidshverdag, og ikke minst gir det våre innbyggere et tryggere liv.

Barn og unge tas på alvor!

Det er nok folk på jobb til å ivareta vår mest dyrebare ressurs, våre barn.

Aktivitetstilbudene er blitt bedre og er blitt tilgjengelig for alle i større grad. Hammerfest kommune oppleves som den beste arbeidsgiveren i Kommune-Norge med nok folk på jobb. I likhet med helse og omsorg-sektoren har vi blant de beste ordningene, og svært gode lønnsvilkår for de ansatte i skole og barnehage.

Vi måles til å være en av de kommunene nasjonalt som har minst utfordringer

rundt mobbing i grunnskolen.

Hammerfest kommune har fått flere høyskole- og utdanningsløp på plass.

I samarbeid med næringslivet har vi lyktes med å lage lærlinge- og traineeordninger slik at unge kan bli kjent med mulighetene som finnes i vår region.

Ungdom i kommunen er stolte og skryter av hjemkommunen sin.

Distriktene brukes!

Det fungerer fint å bo i distriktene og ha jobben i sentrum. Næringslivet i

distriktene opplever oppgang grunnet økt etterspørsel for sine tjenester og

produkter. Veiløse samfunn har fått kommunikasjon og båtruter som er tilpasset

brukerne.

Alle våre distrikt brukes både til næring og rekreasjon. Livskraftige og levende

grender og bygder flytter seg og sine framover. Boligbyggingen i distriktet har

økt.

Det er etablert en avdeling av et direktorat i kommunen.

Bo- og blilysten har vokst

Hammerfest er blitt norgesledende på organisasjons- og frivillighetsarbeid.

I kommunen har vi boliger og tomter til folk som vil etablere seg her, eller er i en

livssituasjon som gjør demens- og seniorboliger eller småhus aktuell for den

enkelte.

I tillegg har både kunst og kulturlivet fått bedre kår de siste 10 årene. Arktisk

kultursenter blomstrer som arena for ulike utøvere og er fortsatt den ubestridte storstuen for

befolkningen i vår region.

Bydelene har fått gode tilbud gjennom rehabiliterte svømme- og idrettsanlegg,

nye fritidstilbud og turmuligheter for hele befolkningen.

I nordområdesatsingen har vi medvirket til å få på plass gunstige flypriser til og

fra Hammerfest. Dette gjør at rekrutteringen er enklere enn den var tidligere.

Et næringsliv som nasjonen Norge fortsatt ser til

Vi har de siste årene fram til 2033 framført konkrete og kraftige krav til både virkninger og ringvirkninger av virksomhet som bruker våre ressurser.

Det være seg folk, areal og våre naturressurser.

Dette arbeidet har gitt oss bedre veier, en flyplass som er klar for de neste 10-årene og institusjoner som kompetanse- og kunnskapssenteret ACE (Arctic Center of Expertise) er i drift.

Vår kommune har fortsatt stor nasjonal interesse gjennom de enorme verdiene som skapes til beste for innbyggerne i hele landet. Og det gir fortsatt vår kommune store inntekter.

Næringssjefen rapporterer direkte til kommunedirektør.

Næringslivet i Hammerfest hviler på flere pilarer, her ser du hvordan ståa er i 2033

– Energi

Hydrogensatsingen i gang og forsyner verden med ammoniakk. Goliat har fått forlenget levetid. Rundt oljefeltet Johan Castberg har nye funn blitt knyttet til skipet. Letevirksomheten fortsetter i Barentshavet. Wisting-feltet er akkurat ferdigstilt og klar for drift.

All virksomhet leverer olje og gass til verden med det laveste CO₂-utslippet pr. produsert enhet.

Hammerfest industripark er en realitet og en motor for verdiskapning i regionen.

Kjernekraftsatsingen lokalt er i gang.

– Reiseliv og turisme

Hammerfest er en destinasjon i verdensklasse. Helårlig turisme gir flere hundre arbeidsplasser, en stor satsing på turisme og reiseliv året rundt har båret frukter. Visit Hammerfest har jobbet godt med lokale og regionale aktører i mange år.

Et vitensenter rundt verdensarven Struves meridianbue er etablert.

Hammerfest kommune er blitt stedet vi reiser til. 40 uker i året er det arrangement, konferanser og kulturbegivenheter som trekker folk fra hele regionen.

Kommunen er blitt et senter for kurs- og konferanser. Og kulturnæringene våre blomstrer.

– Fiskeri og havbruk

Fryseri er reetablert. Havbruksnæringen kjøper lokalt i mye større grad enn i 2023.

Rypklubben er blitt en fiskeri- og havbrukshub som kan serve næringen fra hele regionen.

Hjemmeflåten finner et komplett servicetilbud i kommunen, blant annet mulighet for å ta båten på land. Det er nå mulig å levere mer av fisken i kommunen.

Lokale fiskere har fått nok areal og servicebygg til sin virksomhet.

– Service og handel

Hammerfest har fortsatt å utvikle leverandørene og butikkene våre det siste tiåret.

Vi har understøttet gründere og nyetableringer slik at vi igjen er blitt foretrukket som handel- og serviceby.

Rammeavtaler med store aktører gjør det nå mulig å handle lokalt i større grad.

I tillegg har nye næringer som for eksempel mineral kommet på plass, og vi har tilrettelagt for aktører som vil videreforedle råvarene våre lokalt. Vi tar vare på avfall fra våre industrier og en egen klynge av bedrifter har vokst fram som gir merverdi for samfunnet vårt gjennom mindre avfall og utslipp samt bærekraftige arbeidsplasser for våre innbyggere.

Dit ønsker vi å få Hammerfest om 10 år! Stem på et parti som har visjoner for oss i nord og folkene som får ting til å skje.

Gi din stemme til Nord.

Godt valg!