(iFinnmark)

Det har gått svært mange journalister hus forbi at flertallet i Tana formannskap (Ap og Samelista) 24. august har åpnet for utbygging av Davvi Vindpark.

De som fulgte iFinnmarks ordførerdebatt fra Tana, la nok merke til det Jon Erland Balto (SP) fortalte. Han viste til at Sp og V foreslo at Lebesby og Tana sammen skulle vurdere en områdeplan for grenseområdene. Dette måtte ikke bli en reguleringssak kun for Lebesby. Plan og bygningsloven gir nemlig anledning til felles planarbeid.

En slik felles saksbehandling måtte ta som utgangspunkt at for Tana ville en slik park av bortimot 175 meter høye vindturbiner være forstyrrende både støymessig, visuelt og med tanke på iskast. Et stort sammenhengende naturområde ville blitt sterkt redusert.

Om Lebesby ikke kunne gå med på flytting av anlegget bort fra det tiltenkte området, ville en slik plan strande. Da ville det ikke bli noen utbygging. I så fall måtte staten ekspropriere grunn – hvilket skjer i helt spesielle situasjoner som f.eks. når krig truer.

De som så sendinga la nok merke til at vår ordfører ble meget irritert på Balto. «Dere kunne levert inn forslaget tidligere», nærmest ropte hun.

Nå er det slik i alle saker i folkevalgte organ at når en sak kommer opp, drøftes den bredt og det fremmes forslag fra de folkevalgte og deres parti. Det gjør også Ap. Ofte.

Helga Pedersen har kanskje innsett flausen med å stemme mot forslaget. For nå gjenstår kun en siste mulighet for å stanse planen til Lebesby kommune; Innsigelse. Men den er i praksis verdiløs slik V og Sp sa under formannskapsmøtet.

Det er kun berørte statlige myndigheter inkl. Sametinget og fylkeskommuner (regional myndighet) som kan fremme innsigelse til denne type planer. Andre nabokommuner enn den som har ansvar for planen kan også fremme innsigelse dersom saken har vesentlig betydning for kommunen.

Denne planen har vesentlig betydning for Tana kommune. Men kan en innsigelse stoppe Lebesby?

Nei. Dersom Lebesby ikke tar innsigelsen fra Tana til følge, blir innsigelsen avgjort i regjeringen (olje og energidepartementet).

Og da er vi ved sakens kjerne: Departementet er suveren til å ta en avgjørelse. Og er det noen som tror at departementet som har lagt sin prestisje og politiske tyngde i en betydelig vindkraftutbygging i Finnmark inkl. Davvi, brått skal snu? Ap i regjering har jo overkjørt SP og sagt at Melkøya skal elektrifiseres med bl.a. stor utbygging av vindkraft i Finnmark.

Derfor har Helga Pedersen enten stemt ned V/Sps «sperreforslag» for å gi både Lebesby Ap og regjeringen anledning til å bygge ut, eller så har hun rett og slett ikke skjønt poenget med forslaget. Og det til tross for at det ble begrunnet meget grundig i møtet 24.8.
Det høres rart ut at en dreven rikspolitiker som Helga P. ikke skjønte argumentene våre i en sak der Ap/Samelista til slutt tok gruppemøte for å drøfte forslaget. Og stemte mot det. Samelista har for øvrig fulgt Ap slavisk i denne perioden.

Var det hele kun taktikk og et spill for galleriet? For nå kan både Aps ordfører i Lebesby oppleve velgerstøtte for utbygging, mens Aps ordfører håper på det samme i Tana «mot utbygging».

Mens realiteten er at vi er nærmere utbygging ved at Tana Ap og Helga stemte mot SP/Vs forslag. Ap kjører sin egen kurs etter valget. Kanskje med forslag om å få turbiner også på Tana-siden for å skaffe inntekter til Tana kommune?