(iFinnmark)

Vi har alle forventninger til jul. Vi som tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) som bor og jobber i Øst-Finnmark hadde derfor store forventninger til statsbudsjett. Vi vet at ikke alle ønsker kan bli innfridd, men vi hadde likevel trua, på at tidligere løfter blir innfridd. Slik ble det dessverre ikke.

Midt under koronapandemien i 2020 vedtok Stortinget at Kirkenes sykehus skulle øke sin intensivberedskap fra nivå 1 til nivå 2. Nivå 1 betyr at sykehuset må sende pasienter som trenger respiratorbehandling til andre sykehus. På nivå 2 (nå heter dette sengekategori 3) har sykehuset en bemanning for å ivareta pasient på respirator til enhver tid, samtidig som man kan overvåke og behandle andre pasienter. Vedtaket ble fattet uten at det fulgte penger med, men Stortinget sier likevel at dette er innfridd. Det er her stridens kjerne ligger, for vi vet at økonomien i Helse Nord er svært utfordrende med store millionunderskudd.

Kirkenes sykehus gir tilbud til befolkningen i Øst-Finnmark, en befolkning som er spredt over et stort geografisk område. I tillegg har vi en avtale om akuttmedisinsk bistand til områder i Finland som ligger nært opp til vår grense. Sør-Varanger kommune grenser i tillegg til Russland, og som viser seg å være en utfordrende nabo.

I denne saken fremgår det at Finnmarkssykehuset selv må vurdere om det er økonomi til å opprettholde tilbudet på nivå 2 ved Kirkenes sykehus, samtidig må de ta ansvar for og foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse. Storting og regjering fraskriver seg med andre ord ansvaret ved at de ikke bevilger penger for å opprettholde dagens intensivkapasitet, noe de selv har anmodet om

Sykepleiere møter pasienter i ulike faser av sin sykdom. Etter samhandlingsreformen i 2012 har kommunesektoren fått et større ansvar og gir hjelp og omsorg til svært syke pasienter, og vi har mange minisykehus rundt om i hjemmene. Det betyr at mange av pasientene er marginal og samarbeid med sykehus er viktig. Vi har også flere eldre enn yngre i vår region, mange med komplekse sykdommer som kan trenge intensivbehandling. Derfor ser vi på oppgraderingen av intensivkapasiteten på Kirkenes som svært viktig, nettopp for å få til sømløse pasientforløp også i vår del av fylket. HelseNorge kan ikke mene at befolkningen i Øst Finnmark er mindre verdt enn i resten av landet. Dette er grunnen til at øremerkede midler må tilføres, for å opprettholde dagens beredskap som vi har kjempet for i lang tid.

Det heter så vakkert at alle i Norge skal ha likeverdige helsetjenester uansett hvor man bor.

Det er kanskje en sannhet med en viss modifikasjon, det vet vi som bor i Finnmark. Vi har lange avstander og uten dagens tilbud ved Kirkenes sykehus vil Hammerfest sykehus være det nærmeste, 500 kilometer unna. Det nærmeste sykehuset ligger imidlertid i Murmansk, men det kan ikke brukes, for det er krig i vårt naboland. Nord-Finland har avtale med Kirkenes sykehus nettopp for at sykehuset i Rovaniemi ligger 500 km unna grenseområdene, og de mener at det er en for stor avstand ved akutte hendelser.

Vi har en velfungerende luftambulansetjeneste, men en intensivtransport tar lang tid og vi vet at det kan være svært vanskelige værforhold spesielt vinterstid. Vi har liten tro på at Universitetssykehuset i Tromsø har kapasitet å ta imot intensivpasienter fra Øst-Finnmark, i tillegg til de fra egen region. Dersom vi kun skal belage oss på luftambulansetjenesten kan vi risikere at flyberedskapen for befolkningen i øst er fraværende i mange timer.

Det signaliseres også fra storting og regjering at det er viktig at det bor folk i Nord-Norge og i Øst-Finnmark. Regjeringen bruker store summer på forsvar og etterretning på grunn av vår mektige nabo i øst. Vi mener at helseberedskapen må økes synkront med den øvrige beredskapen i samfunnet.

Hensynet til befolkningen og Kirkenes sykehus sin strategiske plassering rett ved den norsk-russiske grensen gjør at sykehuset har en spesiell rolle. Finnmarkssykehuset og Kirkenes sykehus kan ikke drifte en intensivberedskap nivå 2 (sengekategori 3) UTEN å få tilført ekstra kapital.

Derfor er vårt spørsmål: Hva mener helseminister at vi skal legge ned av tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset for å finansiere dagens intensive beredskap i Kirkenes? Det vil vi gjerne vite!

Fra Norsk Sykepleierforbund:

Foretakstillitsvalgt Finnmarkssykehuset: Kicki Eriksson Nytun

Hovedtillitsvalgt:

Mariana Bergman – Kirkenes sykehus

Malin E Wiseth Sør- Varanger Kommune

Suvi Kumpula – Vardø kommune

Lise Svenning – Vadsø kommune

Toril Vara – Nesseby kommune

Ragnhild Holberg – Tana kommune

Johanna Nikkinen – Berlevåg kommune

Merete Eriksen – Båtsfjord kommune