(iFinnmark)

En sminket gris er fortsatt en gris, sier hovedverneombud Trond Mikkola til Finnmarken, som forbilledlig tar opp problemet med dårlig inneklima på rådhuset i Kirkenes.

Kommunes vaktbikkje vil ha nytt rådhus: – En sminket gris er fortsatt en gris

Mikkola har økonomiske og bygningstekniske motforestillinger mot å sminke det gamle rådhuset med et nytt ventilasjonsanlegg. Han vil heller ha et helt nytt rådhus, og tar det kanskje for gitt at dette vil fjerne inneklimaproblemet.

Men vil det?

De refererte opplysningene fra BHT-rapporten tyder på at grisen er syk, dvs. at Kirkenes rådhus er en syk bygning (på originalspråket Sick Building), en betegnelse som oppsto for årtier siden og beskriver bygninger som gjør brukerne fysisk utilpass eller syke.

BHT burde ha bestrebet seg på å finne årsaken til at rådhuset er sykt, og det er påfallende at man da velger å bekjentgjøre måleresultater for CO₂, en gass som for lengst er sjekket ut av saken. CO₂ er en naturlig og nødvendig bestanddel av luften vi puster i, for tiden er CO₂-mengden i atmosfæren 416 milliondeler (parts per million = ppm), opp fra 316 ppm i 1959 for øvrig.

Dersom CO₂-nivået stiger over normalt nivå, vil luften gradvis bli mer ufrisk, og kjennes notorisk «tung». Kroppens syrebalanse vil bli påvirket, og blant annet konsentrasjonsevnen svekkes. I vår barndoms klasserom for 70 år siden, med total mangel på aktiv ventilasjon, ble luften mot slutten av timen både varm, fuktig og typisk tung, like tung som hodene våre føltes. Det ble derfor luftet for fullt i hvert friminutt, og nåde den ordensmann som ikke gjorde jobben sin! Vurdert i ettertid tid var det antakelig godt over 2000 ppm CO₂ mot slutten av timene, men vi ble aldri syke av lufta.

Grunnen til at vi i dag måler CO₂ rutinemessig, er at disse målingene på en billig og enkel måte gir god kontroll av ventilasjonsgraden i lokalene. Utover det har CO₂ ingen interesse.

Særlig klargjørende er heller ikke en artikkel fra Astma- og Allergiforbundets nettside naaf.no; Sykt-bygg-syndrom (SBS) fra en klinisk synsvinkel, publisert 12.12 2017, sitat:

Sykt hus-syndrom (eng. Sick Building Syndrome, SBS) er beskrevet og definert som en tilstand som savner kliniske tegn og som forsvinner straks eksponeringen opphører. Tretthet og symptomer fra øyne, nese og hud rapporteres ofte av de som har oppholdt seg i bygninger med dårlig luftkvalitet. Kliniske studier har vist overbevisende sammenheng mellom rapporterte symptom og objektive funn fra øyne, hud og nese. I motsetning til påstanden om at SBS-symptomer avtar kort tid etter at eksponeringen opphører, finnes det flere studier som viser at en del av dem som utsettes for utilfredsstillende luftkvalitet utvikler langvarige besvær. Det er behov for både en bedre terminologi og definisjon av syndromet, samt ytterligere studier av symptom og kliniske tegn, skriver Bendt Stenberg i siste utgave av Allergi i Praksis. Sitat slutt.

Videre en helt fersk notis fra Statens Miljøvernsinstitutt (STAMI) i Årsmagasin 2022, side 37, sitat:

Ein stor del av tilsette i Noreg er heile eller store delar av dagen innandørs, og 27 prosent seier at dei i sitt daglige arbeid er utsette for dårleg inneklima. Det kan handle om trekk, tørr luft og dårleg ventilasjon. Sjølv om dei aller fleste ikkje blir sjuke av dårleg inneklima, kan det føre til både ubehag og mistrivsel. Enkelte kan oppleve forverring av eksisterande sjukdom og i nokre tilfelle at sjukdom blir utløyst. Døme på slike risikoforhold kan være fuktproblem og muggvekst. Andelen som rapporterer dårleg inneklima varierer mykje etter yrke. Høgast del finst blant sjukepleiarar, i gruppa andre helserelaterte yrke og grunnskulelærarar. Sitat slutt.

STAMI bekrefter rett nok at tørr luft er et problem, men skuffer allikevel ved å dra frem de marginale miljøfaktorene fukt og muggvekst som i likhet med CO₂, se ovenfor, for lengst er sjekket ut av saken.

Da er det ikke så mange faktorer igjen å snakke om, og ironisk nok snakker vi aller minst om de viktigste av dem alle; organiske gasser (på engelsk Volatile Organic Compounds = VOC) av såkalt irriterende type.

Min erfaring strekker seg tilbake til den store røyketida på 1950-, -60 og -70-tallet. Den britiske legen Richard Doll hadde i 1950 offentliggjort epidemiologisk bevis for at sigarettrøyk forårsaket farlige sykdommer som lungekreft og hjertelidelser, uten at det ble tema noen steder. På grunn av denne tausheten gikk det som vi vet mer enn et halvt århundre før vi i Fedrelandet fikk Røykeloven, som omsider fikk slutt på innendørs utslipp i offentlige bygninger av giftige røykgasser.

Tausheten i røykesaken har imidlertid ikke hindret oss i å observere og tenke, snarere tvert imot, og da private og offentlige bygninger til tross for røykestoppen, for noen år siden på ny begynte å bli syke, skjønte man etter hvert at dette var samme VOC-sak som før, bare i ny innpakning.

Jeg har forsket på dette siden 2005, men skal ikke trette leseren med henvisninger til mengder av vitenskapelige arbeider, bare nevne noen av de aktuelle gassene gir målbar helserisiko allerede i konsentrasjoner på milliarddeler (parts per billion = ppb), det vil si flere hundre ganger mindre enn man tradisjonelt har forsket på (https://journals.plos.org/)

Common Household Chemicals and the Allergy Risks in Pre-School Age Children. Hyunok Choi, Norbert Schmidbauer, Jan Sundell, Mikael Hasselgren, John Spengler, Carl-Gustaf Bornehag. Published: October 18, 2010, Conclusion: We propose a novel hypothesis that PGEs in indoor air exacerbate and/or induce the multiple allergic symptoms, asthma, rhinitis and eczema, as well as IgE sensitization respectively. However, our observed PGE concentration range (i.e. <82 µg/m3) is more than 400-folds lower than the exposure ranges reported in occupational and experimental settings)).

Jeg vil også ta med her at danskene ganske nylig og prisverdig har brutt tausheten. De har målt, og skrevet om gassforurensningen i danske klasserom, det vil si der disse gassene slett ikke burde være (masseeksperiment.dk/indeklima-2021/resultater-fra-kemi-i-luften INDEKLIMA 2021 > RESULTATER FRA ‘KEMI I LUFTEN’)

Jeg gjengir et par punkter fra rapporten:
76 klasser målte løbende CO₂-niveau samt den totale mængde af flygtige organiske stoffer, også kaldet VOC’er. VOC står for Volatile Organic Compounds; Flygtige organiske forbindelser (gasser), som findes overalt i luften. Der blev fundet over 450 forskellige VOC’er – flygtige organiske forbindelser. Den totale mængde af VOC'er kaldes TVOC. Jo højere koncentration af TVOC og disse specifikke VOC’er, jo dårligere oplevede lærernes luftens kvalitet.

I Norge er vi i den lykkelige situasjon at vi har et føre-vár-lovverk. Vi kan derfor trygt forby utslipp i våre innemiljøet av alle stoffer som er mistenkt for å være helsefarlige. Det er produsenten som har bevisbyrden for at de ikke er det.

Jeg hitsetter fra våre 2 viktigste arbeidsmiljølover:
Arbeidsmiljøloven, § 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Opplæringsloven
§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Som med VOC fra røyken er det med VOC fra andre kilder, så som parfyme og dufttilsetninger for å nevne de kvantitativt viktigste, at det er svært forskjell på hvordan enkeltindivider reagerer på dem.

De fleste vil ikke merke noe som helst til virkningene. Skadene vil uansett hope seg opp over tid, og ingen vet på forhånd hvem som rammes, hva de rammes av, og når i livet sykdommene eventuelt blir klinisk manifeste.

Finnmarken har tatt opp dette uhyre viktige folkehelsespørsmålet, og ånden er sluppet ut fra flasken. Da kan man like godt ta konsekvensene av det her og nå, ved at kommunene i Varanger går sammen om å måle TVOC i alle offentlige bygninger/lokaler, samt la alle brukerne fylle ut spørreskjema spesialt utviklet for slike undersøkelser, for å kartlegge graden av helseplager og hvorvidt disse øker med økende nivåer av TVOC, som i Danmark.

Dette vil i sin tur vil være en direkte marsjordre til våre politikere om å forby omsetning i Norge av alle produkter som er tilsatt produkter med det unyttige formål at de skal dufte, og sågar dufte rent. Rent er ikke duft, rent er ikke-duft!