(iFinnmark)

I april i år hadde formannskapet og deretter kommunestyret en høringsuttalelse på sitt sakskart, sak 52/23. Høringen var et svar på Energikommisjonens utredning NOU 2023: 3 «Mer av alt – raskere», utsendt på høring av Olje- og energidepartementet. Denne NOU-en dreier seg om å se det langsiktige perspektivet for norsk energipolitikk og lage en handlingsplan for denne. Et flertall i Energikommisjonen mener at det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter for kommunene, som kan bidra med planlegging og prosesser knyttet til lokal energiutnyttelse, omgivelsesvarme, overskuddsvarme, samlokalisering av industri og næringsaktører, samt effektivisering i bygninger og i industrien, men også støtte i konsesjonsbehandling av nye vindkraftverk, det siste ble ikke nevnt eksplisitt i høringsuttalelsen.

Rødt er her enig i at det må lages en langtidsplan for norsk energipolitikk, men er uenig i deler «mer av alt». Deler som ikke er tjenlig med miljøforvaltningens prinsipp om føre var. I en naturkrise som vi er i, burde naturvern – og mulighetene for å kutte Norges utslipp være øverst prioritert, uten samtidig et kappløp som bygge ned naturen raskest mulig med vindturbiner for vindlobbyen. Vadsø kommune bør heller kreve at energiplanen og kompetansesenteret må være innrettet bl.a. på dokumentasjon av et reelt energibehov, på å spare energi, mot sløsing og bruke den fornybare vannkrafta best mulig lokalt og i Norge, bygge med minst mulig energi- og mineralforbruk, og på å erkjenne at samfunnets vekstideologi er den viktigste driveren av klimaendringene!

Rødt Vadsø har ved en rekke anledninger som ved vedtak i kommunestyret i 2022 i sak 55/22: VINDKRAFTLOKALISERING I VADSØ som eneste parti stemt mot vindkraftutbygging, inkludert to stemmer fra Høyre. Rødts forslag til vedtak var da: «Rødt Vadsø ønsker ikke å invitere til å bygge vindkraftverk i vår kommune. Det er store miljømessige ulemper ved vindkraftutbygging, både ved produksjon, utbygging og drift. Dette dreier seg bl.a. om ødeleggelse av landskapet, skade på dyreliv og spredning av forurensing. Behovet for mer strøm er ikke dokumentert». Dette er Rødt Vadsø sitt formelle syn både på vindkraft og om kraftsituasjonen.

Vindkraft hører ikke hjemme i en slik plan, heller ikke tillegget om bygging av en 420kV linje fra Skaidi til Varanger, slik vedtaket i formannskap og kommunestyre bl.a. lød på. Rødt er altså enig i en plan om omstilling, men ikke i alle deler av planen og visse tillegg. For å tydeliggjøre dette så trekker Rødt Vadsø derfor sin helhetlige støtte til den vedtatte høringsuttalelsen i sak 52/23.