(iFinnmark)

Helse Nord RHF har ansvar for å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester til befolkningen i den nordnorske landsdelen. Rehabiliteringstjenestene leveres dels via de offentlige sykehusene, og dels via kjøp av supplerende tjenester fra private leverandører på langsiktige kontrakter. Rehabilitering tilbys mennesker som har ervervede eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabiliteringens mål er å gi mennesker best mulig funksjons- og mestringsevne, deltakelse i arbeidslivet og samfunnet. Behovet for rehabilitering er økende i samfunnet.

Prosessen

I mars 2022, lyste Helse Nord ut anbud for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Etter en lang og omstendelig anbudsprosess, ble tildelingen av nye kontrakter kunngjort 4. november. For Helsepartner Rehabiliterings vedkommende hadde vi håpet på et noe større volumer, men tok tildelingen til etterretning.

Imidlertid kunngjorde Helse Nord allerede få dager seinere, at hele tildelingen ble kansellert og anbudskonkurransen gjenåpnet. Helse Nord hadde mottatt klager og innsigelser knyttet til en formalfeil rundt bruk av pris-/volumskjema. Med en frist på 4 virkedager ble alle tilbydere bedt om å levere nye pristilbud på nytt format. Dette er en kompleks og omfattende jobb med full gjennomgang av alle bemanningsplaner. En anmodning om 2 ekstra dagers leveringsfrist ble avvist.

21. desember mottok vi ny kontraktstildeling fra Helse Nord. Innholdet fra den første tildelingen var ikke til å kjenne igjen. Fra dagens nivåer opplevde HPR en reduksjon på 32 %. For vår avdeling i Alta sitt vedkommende var volumreduksjonen på nesten 40 %. Tildelingen innebærer at Helsepartner Rehabilitering vil behandle 211 rehabiliteringspasienter i Finnmark og 202 i Nord-Troms. Reduksjonen kom til tross for at Helse Nord samtidig hadde økt totalrammen til kjøp av rehabiliteringstjenester fra 288 mill. kroner til 290 mill. kroner pr. år.

Helsepartner Rehabilitering har vesentlige innvendinger til anskaffelsesprosessens gjennomføring, både av faglig og juridisk art. De er behørig belyst i den formelle klagen HPR har oversendt Helse Nord. Vårt anliggende her er å vise de omfattende og irreversible konsekvensene, om den siste tildelingen skulle bli stående uendret.

Hva står på spill?

Helsepartner Rehabilitering har over mange år har hatt et tett og godt samarbeid med Helse Nord. Våre institusjoner i Alta og i Skibotn bistår Helse Nord med å ivareta sitt «sørge for»-ansvar til befolkningen i landsdelen, med et særlig ansvar for rehabiliteringspasienter i Finnmark og Nord-Troms.

Å inngi en klage på Helse Nord sin tildelingsbeslutning, er ikke noe Helsepartner Rehabilitering tar lett på. Imidlertid er de potensielle konsekvensene for pasienter og fagmiljø så store, at vår plikt og lojalitet overfor pasienter, pårørende og fagmiljø må veie tyngst.

Rehabiliteringssentrene i Alta og Skibotn har blitt bygd møysommelig opp over mange år, og har vært integrerte ledd i Helse Nord sitt tjenestetilbud. Det har blitt satset på kontinuerlig videreutvikling av rehabiliteringstilbudet innen hjerte, lunge, hjerneslag muskel/skjelett, overvekt, sanse-/balanseforstyrrelser og arbeidsrettet rehabilitering. Fagtilbudene holder et meget høyt nivå, på enkelte områder er de betraktet som ledende i landet.

Helsepartner Rehabilitering tatt en ledende rolle i modernisering av pasientforløp og aktiv bruk av digital teknologi for å kunne tilby langtidsoppfølging av rehabiliteringspasienter etter opphold ved sentrene enten i Alta eller i Skibotn. Det foregår et aktivt FoU-arbeid hvor selskapet deltar i nasjonale nettverk og samarbeider med ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Ved å redusere dagens tjenestekjøp med 32 %, rammer Helse Nord dette fagmiljøet dramatisk. Bærekraftig drift av en helseinstitusjon har en tydelig sammenheng mellom pasientvolum, tilgjengelig faglig spisskompetanse og forutsigbart økonomisk fundament. Reduseres pasienttilfanget under et visst nivå, risikeres at et helt tjenestetilbud bryter sammen.

Helsepartner Rehabilitering kan vanskelig tro at utfallet og konsekvensene av tildelingen kan være tilsiktet fra Helse Nord sin side. Til det bryter de for mye med både nasjonal helsepolitikk og med deres eget utsagn om å «sentralisere der en må, desentralisere der en kan». Nå settes et velfungerende fagmiljø og pasienttilbud på spill, ikke fordi deres totale økonomiske ramme må reduseres, men fordi de har valgt å øke tjenestekjøpene ved to rehabiliteringsinstitusjoner svært mye. Det skjer på bekostning av Helsepartner Rehabilitering og derved pasientene i Nord-Troms og Finnmark.

Skulle dagens tildelte volumer bli stående vil det ha svært store konsekvenser for pasientene og for fagmiljøene. En nedbygging av fagmiljøer som er møysommelig bygd opp over lang tid vil i realiteten være irreversible. Med de generelle rekrutteringsutfordringer helsesektoren i dag har, er det ikke gjort med et fingerknips å bygge opp igjen et demontert fagmiljø. Stortinget har vedtatt at Finnmark fra neste år av igjen skal være et eget fylke. Risikoen er at det skjer uten at fylket har noe rehabiliteringstilbud innenfor egne fylkesgrenser, til tross for at det vil være landets desidert største fylke. Den implisitte konsekvensen er en nedbygging av spesialisthelsetjenesten i Finnmark.

Helsepartner Rehabilitering håper Helse Nord vil vurdere både innkomne klager og tildelingens konsekvenser grundig, og ivareta sitt samfunnsansvar og mål om desentraliserte tjenester der det er mulig. Vi er både motiverte og beredt til å videreføre et godt samarbeid, men det må av forståelige grunner være tuftet på en bærekraftig kombinasjon av pasientvolum, et sterkt fagmiljø og en sunn driftsøkonomi.