(iFinnmark)

Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering.

Gasskompresjon på land vil gi tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å forlenge platåproduksjonen og opprettholde høy gasseksport fra Hammerfest LNG forbi 2030. Elektrifisering vil redusere CO₂-utslippene fra HLNG med rundt 850.000 tonn per år, står det i pressemeldingen.

– Snøhvit Future styrker Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av LNG til Europa. Elektrifisering vil gjøre at vi leverer denne gassen med nær null klimagassutslipp fra produksjonen. Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Ved normal produksjon leverer HLNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5 prosent av all norsk gasseksport.

Flere ringvirkninger

Equinor skriver i pressemeldingen at det vil gi betydelige ringvirkninger til sysselsetting, samt lokale og regionale tjenesteleveranser.

Det er ventet av 70 prosent av verdiskapningen i utbyggingsfasen vil gå til norske bedrifter. Mer enn én tredjedel av dette igjen mener Equinor vil tilfalle nordnorske bedrifter.

– Snøhvit Future prosjektet understreker vår satsing i nord. Det er svært viktig for å sikre drift og opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Melkøya. I utbyggingsfasen estimerer vi i tillegg en regional sysselsetting på rundt 1.680 årsverk. Vi jobber målrettet for å møte ambisjonene om nordnorsk innhold i kontraktene som skal settes i prosjektfasen fram mot drift i 2028, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Erstatter gassturbiner

Utbyggingen medfører at man kan kutte ut dagens gassturbiner, og heller koble seg på det elektriske nettet.

– Vi legger om til elektrisk drift på Melkøya og reduserer årlige utslipp med om lag 850.000 tonn CO₂. Dette er et av de største utslippsreduserende enkelttiltak for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen, sier Haaland.

Kuttet i CO₂-utslipp innen 2030 tilsvarer 13 prosent av olje- og gassindustriens målsetting for utslippsreduksjon i den tidsperioden.

Prosjektet bidrar totalt sett til et utslippskutt tilsvarende to prosent av Norges årlige utslipp.

Mange nye prosjekter

Som en del av krisepakken i etterkant av at pandemien rammet, fikk oljenæringen våren 2020 en krisepakke for å holde oppe aktivitet.

Vinduet for å benytte seg av pakken lukkes fra nyttår.

Ifølge NRK, så viser tall fra Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet og WWF Norge at rundt 20 PUD-er ventes innlevert fra selskapene før året er omme. Det er dobbelt så mange som i et normalt år.