(iFinnmark)

Ordfører i Karasjok, Svein Somby, var sentral vitne i rettssaken om landrettigheter i Karasjok kommune i januar i år.

Rettssaken gikk i Karasjok.

Ordfører Svein Somby fortalte under ed i retten, at det er enstemmig kommunestyre som står bak deres krav om at alle som flytter og bosetter seg i Karasjok kommune skal få eiendomsrett, forvaltningsrett i tillegg får de bruksrett til alt av umatrikulerte landområder innenfor kommunes grenser. Uansett hvor i verden de kommer fra.

Undertegnede ba ordfører Svein Somby fremskaffe vedtaket om at det er enstemmig kommunestyret som står bak dette vedtaket, men dessverre så har ikke ordfører Svein Somby kunne fremlegge dokumentasjon om enstemmig vedtak til dags dato ...

Finnmarkskommisjonen i sin rapport i felt 4 Karasjok bind 1 side 100 skriver at kommunestyrets vedtak ble fattet med ni mot seks stemmer.

Vitneforklaringen til ordføreren i samenes hovedstad, i en så viktig rettssak om samenes fremtidig selvbestemmelse og selvråderett har enorm betydning, og den har selvsagt tungtveiende betydning for retten i avgjørelsen om samenes fremtidig landrettigheter i kjernen av Sapmi (Karasjohka).

Jeg undres på hvor det blir av ordfører Svein Sombys enstemmig kommunestyrevedtak i denne saken?

Jeg har ikke mottatt noe som helst fra ordfører Somby.