(iFinnmark)

På kort tid har det skjedd store forandringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen for Europa. Russlands angrepskrig er brutal for Ukraina og skaper stor uro i mange land. Her i den nordøstligste delen av Norge ser vi konsekvenser hver dag. Vadsø kommune er en liten del av dette, men svært viktig som aktør i en region der det er av nasjonal strategisk interesse at det bor folk. Derfor er det så viktig å ha en helhetlig tilnærming til politikk også lokalt og regionalt.

Vadsø kommune er ikke høringsinstans for Forsvarskommisjonens rapport «Forsvar for ferd og frihet», men formannskapet har likevel valgt å behandle rapporten. Vi gir vår tilslutning til anbefalingene om styrking av totalforsvaret og samarbeidet mellom det sivile og militære samfunnet. I vårt vedtak understrekes at det sivile samfunnet må settes i stand til både å yte den bistanden som forsvaret har behov for og samtidig ivareta egen befolkning. Vi er tydelig på at det krever ressurser både i form av økonomi, kompetanse og personell som regjeringen må ta ansvar for. Vinterens dataangrep på kommunens systemer er et hendelse som viser vår sårbarhet.

I vedtaket for formannskapet heter det videre: «Samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv har stort fokus i Vadsø kommune. Viktigheten av at det bor folk i Øst Finnmark er påpekt både av forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen og av statsministeren. Gitt regionens nærhet til enorme naturressurser er potensialet for vekst stort. Verdiutvikling og vekst i Øst Finnmark er imidlertid helt avhengig av at sentrale myndigheter også ser potensialet gjennom en målrettet og bevisst politikk der investering i infrastruktur knyttet til kapasitet i strømnettet, lufthavn, havn og vei har prioritet.

Disse forholdene er alle identifisert som grunnleggende utfordringer for nærings- og arbeidsliv i hele regionen. I dag er kommunikasjonstilbudet til og fra, samt internt i regionen ikke godt nok, og kapasiteten i kraftnettet er en kritisk begrensning i forhold til nyetableringer. Tradisjonell distriktspolitikk har i all hovedsak handlet om arbeidsplassutvikling og i mindre grad folketallsutvikling. NOU`ene «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» og «Det handler om Norge» viser at framtidig distriktspolitikk i tillegg må ha fokus på effektive tiltak som gjøre det attraktivt å flytte til og å bli boende i regionen. Muligheten for pendling til Finnmark har vært et mye brukt virkemiddel i arbeidet med å rekruttere kompetanse, særlig innen statlige sektorer som forsvaret og helseforetak. Det gir kortsiktig positiv effekt men oppleves som midlertidige løsninger på et mer permanent behov for både kompetanse og bosetting i regionen.»

Ordføreren snakker ofte om sammenhenger i politikken og kommunenes rolle i som samfunnsaktør. Det handler om alt fra å steppe opp å ta en ansvar når landets største fugleinfluensaepidemi rammer oss, det handler om å få kommuneøkonomien til å henge sammen og skape trygghet i tjenestene og samtidig drive med samfunns- og næringsutvikling. Det er svært sjelden enkle løsninger. Og det vil alltid kreve samarbeid med våre nabokommuner, fylkeskommunen og staten.

Formannskapet mener det er viktig å styrke beredskapsarbeidet i kommunene i nord og foreslår å opprette et nasjonalt senter for konkret og praktisk utvikling av kommunalberedskap lokalisert til Vadsø.